Pracownik a Cassa Edile

Nasze usługi dla robotników budowlanych

Jednym z naszych głównych zadań jest to, by zagwarantować pracownikom odbiór wypłat za ferie i dodatków świątecznych, urzędowo nazywanych składkami i wpłacanych obowiązkowo comiesięcznie przez przedsiębiorstwa budowlane do Cassa Edile.
Odłożone kwoty są przywracane do wypłat miesięcznych by umożliwić przelanie podatków lecz nie stanowią, jak jest błędznie utrzymywane, odtrąceń lecz dodatek do wypłaty miesięcznej, naliczany za każdą godzinę pracy.
Cassa Edile kontroluje czy spółki dokonują regularnych wpłat, czy wpłacane kwoty odpowiadają tym znajdującym się w tabelach wypłat ważnych na terenie naszej provinci oraz czy ilość przepracowanych godzin nie jest niższa niż 8h dziennie.
Wszystkie przedsiębiorstwa budowlane, także te poza granicami provinci, są zobowiązane do wpłacania każdego miesiąca kwot, o których mowa powyżej.
Wypłata za ferie obejmuje kwoty wpłacane odpowiednio w miesiącach od października do kwietnia następnego roku i zostaje wypłacona najdalej do 15 lipca.
Natomiast dodatek świateczny obejmuje miesiące od maja do września każdego roku i musi być wypłacony przed 15 grudnia tegoż roku.
Wielu pracowników z powodu błędnych danych personalnych, w szczególności adresu zameldowania, nie odbiera należych im kwot.
Konieczna jest ponadto dokładna kontrola adresu, daty urodzenia, codice fiscale itp., a przede wszystkim sprawne i szybkie powiadomienie o ewentualnych zmianach, danych personalnych zachodzących już po zapisaniu się do Cassa Edile.
Bardzo ważna jest podanie numeru konta bankowego lub bancoposta, które umożliwiają bezpośredni przelew pieniędzy, w sposób szybki i bezpieczny.
Osoby zmieniające sektor pracy lub powracające do swego kraju również mają prawo do przedwczesnego pobrania należnych im środków, lecz konieczne jest udokumentowanie motywu przedwczesnego pobrania (zaświadczenie od nowego pracodawcy, zaświadczenie o zwolnieniu, bilet samolotowy, lub inne).
W pierwszym tygodniu maja Cassa upłynnia dodatki za staż pracy: usługa ta dotyczy pracowników, którzy są zarejestrowani w Cassa Edile od przynajmniej dwóch lat i w ciągu dwóch ostatnich lat mają , przepracowane przynajmniej 2.100 godzin zarejstrowanych w Cassa Edile.
Cassa świadczy również usługi o charakterze sanitarnym i opieki społecznej, ważne jest więc wypełnienie modułów (deklaracji przynależności), które to Cassa Edile wysyła do firm dla nowo zatrudnionych pracowników w provinci Bolzano, a także jak już zostało wspomniane, zawiadomienie o jakichkolwiek zmianach danych personalnych, zachodzących po zapisaniu się do Cassa Edile.
Wychodzący każdego roku informator Cassa Edile oraz książeczka usług zawierają wszystkie informacje niezbędne do regularnego pobierania należnych wypłat. Przypominamy także, że począwszy od maja każdego roku rozsyłana zostaje odzież robocza.

Wypłaty dla pracowników:

  • lipiec: kwoty wpłacone przez firmę od października do kwietnia (wypłata za ferie);
  • grudzień: kwoty wpłacone przez firmę od maja do września (dodatek świateczny);
  • maj: premia APE (staż pracy); przy zmianach sektoru pracy lub konieczności powrotu do kraju spowodowanym nieważnością pozwolenia na pobyt (permesso di soggiorno), radzimy skontaktować się z Cassa Edile.

Wypłata nastąpi przelewem bankowym lub pocztowym, a w razie braku konta, zawiadomieniem na adres zamieszkania o możliwości pobrania wypłaty (kwota może być odebrana w każdym włoskim urzędzie pocztowym).

WAŻNE

  • kontrolować dane osobiste znajdujące się w posiadaniu Cassa Edile;
  • podawać numer konta bankowego lub bancoposta;
  • wypełniać dokładnie każdą część deklaracji przynależności do Cassa Edile;
  • powiadamiać o każdej zmianie danych będących w posiadaniu Cassa Edile (w szczególności adresu i numeru konta);
  • zasięgać na bieżąco informacji.

Dla dokładniejszych informacji prosimy o kontakt pod numerami:

Alexander
0471 305 031
Milena:
0471 305 022
Petra:
0471 305 032